Splošni prodajni pogoji

 

1. Splošno

1.1.        V nadaljevanju navedeni pogoji veljajo za vse naše ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali storitev družbe Metal Mikulić d.o.o.
1.2.        Kupčevi ali katerekoli drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le, če so bili s strani družbe Metal Mikulić d.o.o. pisno potrjeni.
1.3.        Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani družbe Metal Mikulić d.o.o. pisno potrjeni. Kot pisno potrjeni veljajo tudi naša potrdila poslana po faksu ali elektronski pošti.
1.4.        Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev družbe Metal Mikulić d.o.o. ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh pogojev.
1.5.        Kupec oziroma naročnik ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob prejemu blaga, sprejme in prizna splošne prodajne pogoje družbe Metal Mikulić d.o.o. 

2. Ponudbe, naročila

2.1.        Naše ponudbe so neobvezujoče. Kupčevo naročilo je za nas obvezujoče po naši pisni potrditvi.
2.2.        Izdaja predračuna se šteje kot potrditev naročila. Naše obveznosti v tem primeru pričnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu.
2.3.        Čeprav se trudimo zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. K ponudbi priložene skice, tehnične risbe in druge priloge oziroma dokumenti so za nas obvezujoči le, če so v naročilu izrecno določeni. Te priloge oziroma dokumenti smejo služiti le osebni uporabi kupca in se brez našega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam. 
2.4.        V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le-ta dolžan družbi Metal Mikulić d.o.o. povrniti vse stroške blaga in dela, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi.
2.5.        Najmanjša vrednost blaga naročenega po naročilu oziroma najmanjša vrednost posamezne odpreme znaša 20,00 EUR. To ne velja le za rezervne dele.
2.6.        V primeru kupčevega naročila na odpoklic je le ta dolžan odpoklicati blago v roku, navedenem v naročilu. V nasprotnem primeru lahko družba Metal Mikulić d.o.o. po svoji presoji določi rok dobave ali celo odstopi od obveznosti do dobave preostalega blaga. Plačilni rok začne teči z dnevom odpreme blaga. 

3. Omejitev odgovornosti

3.1.        Družba Metal Mikulić d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da družba Metal Mikulić d.o.o. ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bomo kupca obvestili o spremembah in mu omogočili spremembo ali odstop od naročila. 

4. Dobavni rok

4.1.        Dobavni rok začne teči po razjasnitvi morebitnih nejasnosti v zvezi z naročilom, to je po potrditvi naročila s strani družbe Metal Mikulić d.o.o.
4.2.        Za dobavni rok oziroma za datum dobave štejemo dan, ko je blago odposlano iz našega skladišča ali dan, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem.
4.3.        Pridržujemo si pravico delnih dobav.
4.4.        Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila (količina, tehnična specifikacija blaga ipd.) in v primerih, na katere družba Metal Mikulić d.o.o. nima nobenega vpliva, to je v primerih višje sile. Kot višjo silo razumemo podaljšanje dobavnih rokov zaradi večjih stroje lomov v tovarni našega dobavitelja ali v podjetju Metal Mikulić d.o.o., stavk, naravnih in drugih nesreč, vojnega stanja in podobno. Kot višjo silo razumemo tudi bistveno podaljšanje dobavnih rokov naših dobaviteljev zaradi podaljšanja dobavnih rokov njihovih pod dobaviteljev. Podaljšanje dobavnega roka v takih primerih je enako času trajanja višje sile in potrebnemu času ponovnega zagona proizvodnje pri našem dobavitelju.
4.5.        Kupec lahko v primeru zamude dobavnega roka določi nov razumen dobavni rok, v katerem mora družba Metal Mikulić d.o.o. blago dobaviti, sicer lahko kupec brez obveznosti odstopi od naročila.
4.6.        Če kupec utrpi škodo, povzročeno zaradi zamude dobave po krivdi družbe Metal Mikulić d.o.o., je upravičen do odškodnine za zamudo. Odškodnina lahko znaša največ 0,5% vrednosti dobave za vsak teden zamude ali največ 5% od celotne vrednosti delne dobave blaga, katero kupec zaradi zamude ni mogel uporabiti pravočasno in ustrezno določilom naročila, lahko kupec brez obveznosti odstopi od naročila. 

5. Odprema blaga in prenos tveganja

5.1.        Za razlago dobavnega pogoja oziroma odpreme blaga veljajo določila Mednarodne trgovinske zbornice iz Pariza, to so določila predpisov INCOTERMS 2000.
5.2.        Izročitveni oziroma odpremni kraj za dobavo blaga je Odprema na sedežu družbe Metal Mikulić d.o.o. v Radomljah.
5.3.        Tveganje za izgubo ali poškodbo blaga se prenese na kupca s predajo blaga prevozniku, špediterju ali naročniku osebno.
5.4.        Blago, pripravljeno za osebni prevzem, mora naročnik prevzeti v roku 5 delovnih dni. V nasprotnem primeru ga lahko na stroške in na tveganje naročnika pošljemo ali uskladiščimo. Pet delovnih dni po uskladiščenju se tveganje za izgubo ali poškodbo blaga prenese na naročnika.
5.5.        Morebitni tehnični prevzem blaga, to je sam postopek in kraj ter čas tehničnega prevzema, mora biti dogovorjen pred iztekom dobavnega roka. Stroški tehničnega prevzema bremenijo kupca. V primeru, da kupec ne opravi tehničnega prevzema blaga, kot je bilo dogovorjeno, blago lahko na stroške in na tveganje kupca pošljemo ali uskladiščimo. 

6. Plačilni rok

6.1.        Plačilni rok je skrajni rok oziroma dan, ko se mora celotni znesek računa nakazati na transakcijski račun družbe Metal Mikulić d.o.o..
6.2.        V kolikor ni drugače dogovorjeno in pisno potrjeno s strani družbe Metal Mikulić d.o.o., je plačilni rok 0 dni od datuma računa.
6.3.        V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.
6.4.        V primeru pritožbe oziroma reklamacije kupca glede količine ali kakovosti blaga se plačilni rok avtomatično ne podaljša. Plačilni rok se podaljša šele po priznanju reklamacije s strani družbe Metal Mikulić d.o.o.
6.5.        Pridržujemo si pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago ali celo do odstopa od naročila, če kupec znatno krši oziroma zamuja plačilo v plačilnem roku.
6.6.        Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le te priznane z naše strani ali so pravnomočno ugotovljene.
6.7.        Če kupec zamuja s plačilom, če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti in slabo premoženjsko stanje ter težka finančna situacija, če ne more nuditi zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšne plačilo. V tem primeru smo upravičeni do vračila blaga, katero s strani kupca ni bilo plačano. Kupec nima pravice do posesti blaga, in ga družba Metal Mikulić d.o.o. prevzame pri takem naročniku.
6.8.        Stroški izterjave plačila ali stroške morebitnega rubeža bremenijo naročnika. 

7. Lastninski pridržek

7.1.        Nad dobavljenim blagom si pridržujemo lastninsko pravico do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.
7.2.        Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito naše lastnine oziroma lastninske pravice nad našim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti. 

8. Sklepanje pogodbe na daljavo

8.1.        Pogodbe na daljavo so sklenjene pisno ali ustno med ponudnikom in kupcem z izdajo potrdila naročila s pomočjo sredstva za komuniciranje na daljavo, ki omogoča sklenitev pogodbe tako, da ni potrebna istočasna fizična prisotnost pogodbenih strank. Za sredstvo za komuniciranje na daljavo šteje tudi elektronska pošta ali telefonski pogovor. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je torej sklenjena v trenutku, ko ponudnik pisno ali ustno potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za družbo Metal Mikulić d.o.o., kot za kupca.
8.2.        Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi. V primerih oddaje naročil z osebnim prevzemom na sedežu družbe Metal Mikulić d.o.o. se šteje, da je pogodba dokončno sklenjena s prevzemom in plačilom naročenega blaga.
8.3.        Ponudnik kupcu skupaj z blagom izda račun.

9. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

9.1.        Kupec – fizična oseba ima v  skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) pravico, da vrne kupljeno blago brez navedbe razloga. O nameravanem vračilu nas mora kupec pisno obvestiti najkasneje v 14 dneh od prejetja blaga in sicer preko kontaktnega obrazca oz. elektronske pošte na elektronski naslov info@metalmikulic.si, blago pa vrniti v nadaljnjih 7 dneh. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku 14 dni od prejetja blaga se šteje za sporočilo o nameravanem vračilu.
9.2.        Blago morate vrniti v ustrezni embalaži, z originalno etiketo, nepoškodovano in v nespremenjeni količini, izdelek pa ne sme imeti vidnih znakov uporabe. Obvezno priložite tudi originalni račun ter podatke o vašem transakcijskem računu, na katerega želite vračilo kupnine. Naslov za vračilo blaga prodajalcu je Metal Mikulić, d.o.o., Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje. Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke ter da blago ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite originalno embalažo oz. drugo ustrezno varno embalažo). Morebitne stroške vračila krije kupec. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
9.3.        V primeru odstopa od pogodbe družba Metal Mikulić, d.o.o. nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu blaga vrne vsa prejeta plačila. Družba Metal Mikulić d.o.o. vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Omogočamo tudi zamenjavo izdelka iz obstoječega prodajnega programa družbe Metal Mikulić d.o.o. V primeru menjave stroške poštnine krije kupec.
9.4.        Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk artiklov v okviru garancijskih pogojev. Naštete organizacije nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga, ne da bi bilo treba navesti razlog za svojo odločitev, kot to velja za potrošnike (fizične osebe).
9.5.        Pričetek postopka vračila pričnete z izpolnitvijo obrazca za odstop od pogodbe.

10. Neprevzem izdelkov

10.1.      Naročeno blago je kupec dolžan prevzeti v določenem času od prejema obvestila o     zaključenem naročilu. V kolikor kupec naročenega blaga, ki je poslano s plačilom po povzetju ne prevzame in je blago po preteku čakalnega roka na dostavni službi vrnjeno na naslov podjetja, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe. Kupec je v primeru neprevzema tako odgovoren tudi za plačilo stroškov dodatnega pošiljanja/vračila blaga podjetju. V primeru neprevzema bo primer obravnavala naša pravna služba, ki bo nadalje urejala plačilo in morebitno izterjavo nastalih stroškov in morebitne škode.

11. Jamstvo za kakovost dobav in dobavljenega blaga

11.1.      Prevzemamo jamstvo za kakovost oziroma neoporečnost dobavljenega blaga v smislu in v skladu s kataloškimi podatki ter v skladu s predhodnimi pisnimi dogovori.
11.2.      Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga.
11.3.      Kupec lahko skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 6 mesecev od prevzema blaga.
11.4.      V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga (točka 5.5.) kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga, razen v primeru skrite napake.
11.5.      Kupec mora v primeru naše zahteve takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.
11.6.      Če se kupčeva reklamacija spozna za upravičeno, se jo obvezujemo odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.
11.7.      Ne upoštevamo nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega posega v sam izdelek, zaradi nestrokovnega zagona, kot tudi ne zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z izdelkom. 

12. Jamstvo za izdelek

12.1.      Prevzemamo takšna jamstva za izdelek, kakršna smo dobili od našega dobavitelja.
12.2.      Ne prevzemamo nobenega jamstva za izdelek v primerih, opisanih pod točko 11.7.
12.3.      Jamstvo za izdelek prevzemamo le v primeru naše montaže izdelka. V tem primeru in v primeru upravičenosti reklamacije prevzamemo vse stroške v zvezi s nadomestitvijo izdelka z neoporečnim, tudi stroške neposrednega popravila oziroma demontaže in montaže, v kolikor so ti v primernem razmerju s vrednostjo reklamiranega izdelka. Naročnik nam mora za odpravo tovrstne reklamacije odobriti razumen rok.
12.4.      V nobenem primeru družba Metal Mikulić d.o.o. ne prevzema nobenega jamstvenega zahtevka in nobene odškodninske odgovornosti za morebitno škodo izpada dohodka, povzročeno zaradi prekinitve ali zastoja proizvodnje.
12.5.      Vsi zahtevki v zvezi z jamstvom morajo biti pisni z razvidnimi podatki o vrsti okvare, o času nastanka okvare in podatki, potrebnimi za identifikacijo izdelka. Točnost navedenih podatkov in okoliščine okvare sme preveriti naš strokovnjak na mestu okvare. 

13. Odškodninska odgovornost

13.1.      Če v splošnih prodajnih pogojih družbe Metal Mikulić d.o.o. ni navedeno drugače in v kolikor odškodninsko odgovarjamo, jamčimo za povračilo škode v primeru dokazanega kršenja pogodbe ali dokazanega kršenja drugih pisnih dogovorov, in sicer samo v primeru škode v jamstveni dobi izdelka in na osnovi in v okviru obvezujočega jamstva za proizvode.
13.2.      V primeru dokazanega kršenja bistvenih določil pogodbe ali drugih pisnih dogovorov je odškodninska odgovornost za škodo omejena na tipično škodo iz pravne prakse, če le ni povzročena iz malomarnosti ali namerno.
13.3.      Za blago se naše jamstvo omejuje na odstop zahtevkov, ki nam pripadajo nasproti dobavitelju blaga, v kolikor iz zakona o jamstvu za proizvode ne izhaja nobeno nadaljnje jamstvo s stališča odgovornosti proizvajalca.
13.4.      Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani kupca.  

14. Avtorske pravice

14.1.      Spletna stran kot taka ter vse objavljene vsebine so last družbe Metal Mikulić d.o.o. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitektura in inženiring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno.                            

14.2.      Včasih se zgodi, da ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov. Vsa opozorila bomo sprejeli resno in takoj popravili objavljene informacije. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih na tej spletni strani ali začasnega nedelovanja spletne strani. Pridržujemo si pravico do dnevne spremembe vsebin, napak v cenah in napisanem besedilu.

15. Reševanje sporov

15.1.      Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med družbo Metal Mikulić d.o.o. in kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.
15.2.      O morebitnih sporih bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
15.3.      Skladno z zakonskimi normativi spletna trgovina www.metalmikulic.si v lastništvu družbe Metal Mikulić d.o.o., ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
15.4.      Družba Metal Mikulić d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembo Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS), je potrošnikom na voljo tukaj.

16. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

16.1.      Družba Metal Mikulic d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Metal Mikulic d.o.o. in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.metalmikulic.si.
16.2.      Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.
 
Radomlje, 17.08.2020
 

Pošlji povpraševanje